Nabór elektroniczny - informacja dla gimnazjalisty PDF Drukuj Email

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP -zakładanie konta w systemie

od 14 maja 2012r. od godz. 8.00

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej rejestruje się w systemie NABÓR OPTIVUM. Może to nastąpić dopiero po otrzymaniu loginu i hasła w macierzystym gimnazjum.

Adres do logowania  http://slaskie.edu.com.pl

 

II ETAP- wybór oddziałów i szkół

od 14 maja do 25 czerwca 2012 r

Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat loguje się do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół.

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

III ETAP-składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

do dnia 25 czerwca 2012 r do godź. 12.00

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie NABÓR  kandydat drukuje podanie. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już  żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

Szczególne osiągnięcia- w zawodach wiedzy,  sportowe, artystyczne lub inne (indywidualne lub zespołowe) powinny być wpisane na świadectwie - nie ma potrzeby zanoszenia zaświadczeń do szkół ponadgimnazjalnych.


IV ETAP-dostarczanie kopii dokumentów do szkoły I wyboru

od 29 czerwca do 02 lipca 2012r. do godz. 15.00

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty: potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oznaczone nr 1. Tu zostaną one sprawdzone z danymi w systemie.

UWAGA! Kandydaci dostarczają tylko 1 kopię tych dokumentów - kopię oznaczoną nr 1.

V ETAP -zapoznanie się z wynikami naboru

05 lipca 2012r. do godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów z podziałem na oddziały. System ostatecznie dokonuje przydziału miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. komórkowego w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em.

 

VI ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 05 lipca godz. 10.00 do 09 lipca 2012r. do godz. 1200

Kandydat sprawdza, do której szkoły został przyjęty i zanosi do niej oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

10 lipca 2012 r. do godz. 1000 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 

Na stronie internetowej znajdzie się pełny informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Koniecznie należy odwiedzić naszą stronę internetową i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami. ZAPRASZAMY!

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl