REGULAMIN ŚWIETLICY PDF Drukuj Email

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  ZSO NR 7

I Postanowienia ogólne:

 • 1. Świetlica prowadzona jest przez szkołę. Jest placówką przeznaczoną dla uczniów danej szkoły.

II Cele i zadania świetlicy szkolnej.

 • 1. Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości.
 • 2. Do zadań świetlicy należy:
 • 2.1. Organizowanie opieki, pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
 • 2.2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • 2.3. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
 • 2.4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształtowanie nawyków kulturalnego życia rodzinnego.
 • 2.5. Upowszechniania zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 • 2.6. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
 • 2.7. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.
 • 2.8. Przekazywanie uczniom wiedzy o zasadach zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
 • 2.9. Opieka nad uczniami objętymi dożywianiem.

III Założenia organizacyjne:

 • 1. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w godz. 7.00-16.30
 • 2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z zasadami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły.
 • 3. Świetlica realizuje przewidziane zadania wg własnego rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.
 • 4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia, którą wypełnia rodzic lub opiekun do 30 września.
 • 5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci rodziców pracujących, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, zastępczych.
 • 6. Kwalifikacja przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • 7. Zajęcia na świetlicy prowadzi się w grupach nie przekraczających 25 uczniów.
 • 8. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych oraz zróżnicowanych pod względem wiekowym.
 • 9. Opieką wychowawczą są objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

IV Warunki korzystania ze świetlicy:

 • 1. Praca i obowiązki wychowanków świetlicy.
 • 1.1. Prawa wychowanków świetlicy.

1.1.1.Wychowanek świetlicy ma prawo do wszechstronnej opieki i pomocy ze strony nauczyciela-wychowawcy.

1.1.2.Wychowanek ma prawo do uczestnictwa we wszystkich formach zajęć świetlicowych.

1.1.3. Uczestnik ma wpływ na planowanie pracy w świetlicy.

1.1.4.Uczestnik ma prawo do korzystania ze zorganizowanych form dożywiania.

1.2. Obowiązki uczestnika świetlicy.

1.2.1. Przestrzeganie regulaminu świetlicy.

1.2.2. Systematyczny udział w zajęciach.

1.2.3. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach.

1.2.4. Dbałość o porządek i wystrój świetlicy.

1.2.5. Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy.

1.2.6.Kulturalne zachowanie w czasie zajęć jak i w trakcie posiłków.

V Nagrody i kary wobec wychowanków:

 • 1. Nagrody

1.1.Wyróżnienia przez wychowawcę świetlicy.

1.2.Wyróżnienie w obecności klasy i wychowawcy.

1.3.Odznaka „Złoty świetlik" za całoroczne dobre zachowanie.

2. Kary

2.1.Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

2.2.Upomnienie w obecności klasy i wychowawcy.

2.3.Powiadomienie rodziców.

VI Pracownicy świetlicy.

 • 1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: kierownik i nauczyciele wychowawcy.
 • 2. Pracownicy SA zatrudnieni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Liczbę w/w pracowników ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym szkoły organ prowadzący szkołę.
 • 3. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.

VII Dokumentacja świetlicy.

 • 1. Dokumentacja świetlicy szkolnej obejmuje:

- roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej

-tygodniowy rozkład zajęć

-dziennik zajęć

-protokoły posiedzeń komisji kwalifikacyjnej

-karty zgłoszeń dziecka

-protokoły ze spotkań zespołu samokształceniowego

-semestralne sprawozdanie z działalności świetlicy

-dokumentacja dot. Współpracy z sekcja pedagogiczno-psychologiczną, innymi szkołami

i instytucjami

 

Regulamin świetlicy obowiązuje od 1 września 2011 r.

 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl