Regulamin "Złotej Księgi" PDF Drukuj Email

Wpis do „Złotej Księgi" - regulamin

 

Postanowienia ogólne (wstępne)

& 1

1. Wychowawcy klas IV Szkoły Podstawowej informują uczniów o możliwości wpisu do „Złotej Księgi" po ukończeniu klasy VI Szkoły Podstawowej.

2. Wychowawcy klas I Gimnazjum informują uczniów o możliwości wpisu do „Złotej Księgi" po ukończeniu klasy III gimnazjum.

 

& 2

Prawo do składania wniosków kandydatów do wpisu do „Złotej Księgi" posiadają:

  • Dyrekcja
  • Członkowie Rady Pedagogicznej
  • Rada Rodziców
  • Samorząd uczniowski szkoły, do której uczęszcza kandydat
  • Zarząd UKS
  • Inne instytucje środowiskowe, działające poza szkołą

 

& 3

1.      Wnioski w dwóch egzemplarzach o przyznanie wpisu do „Złotej Księgi" należy składać do 1.06. każdego roku do dyrekcji szkoły, według ustalonego wzoru (załącznik nr 1).

2.      Wniosek może być złożony po uzyskaniu pisemnej zgody ucznia i rodzica.

3.      Wnioski z nazwiskami i osiągnięcia kandydatów będą udostępnione do wglądu w sekretariacie szkoły od 1.06 do 10.06.

4.      Wychowawcy klas VI i III gimnazjum zapoznają uczniów z nazwiskami kandydatów w bieżącym roku w terminie od 1 - 10.06 br.

5.      Prawo do pisemnego podania do dyrekcji wraz z osiągnięciami w ciągu trzech dni - 11, 12, 13 br. Będzie posiadał uczeń, który uważa, że spełnił kryteria, a nie został wytypowany.

6.      Podanie mogą złożyć rodzice w imieniu ucznia.

 

 

 

Kryteria przyznania wpisu do „Złotej Księgi" klas VI oraz III Gimnazjum

 

&4

Kandydat do nagrody powinien obowiązkowo spełniać kryterium nr 1 i co najmniej jedno z pozostałych (2, 3a, b, 4)

1.      Wzorowa ocena zachowania na koniec każdej klasy - IV, V, VI SP dla kandydatów gimnazjum - I, II, III - Gimnazjum

2.      Kandydat uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty dla gimnazjum lub w Interdyscyplinarnym Konkursie Przedmiotowym dla klas VI.

3.      Kandydat został indywidualnym laureatem innych konkursów (sportowych, artystycznych, lub innych przedmiotowych)

a)      co najmniej dwóch na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim

b)      w przypadku konkursu na szczeblu wojewódzkim jest laureatem co najmniej trzech konkursów

4.      Wyróżnia się szczególną aktywnością społeczną poza szkołą ( w formie wolontariatu - gimnazjum), wiarygodnie udokumentowany, potwierdzony zaświadczeniami, podziękowaniami itd.

 

 

 

Tryb przyznawania nagrody  - Wpis do „Złotej Księgi"

& 5

1.      Dyrektor wprowadza do początkowego porządku obrad konferencji zatwierdzającej wyniki klasyfikacji w bieżącym roku punkt obrad dotyczącą rozpatrzenia złożonych w terminie wniosków.

2.      Do udziału w tej części konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

3.      Na w/w konferencji wychowawca prezentuje osiągnięcia wychowanka.

4.      Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, przedstawicieli Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, kandydat, który spełnił w/w kryteria, uzyskuje wpis do „Złotej Księgi"

5.      Wnioski, które nie uzyskały akceptacji będą uzasadnione pisemnie i przekazane do wiadomości zainteresowanym stronom.

 

Tryb odwoławczy

 

&6

1.      Kandydat, który nie otrzymał wpisu do „Złotej Księgi" (a jego zdaniem spełnił kryteria) ma prawo złożyć pisemne podanie do dyrekcji szkoły do 30.06.. Podanie wraz z osiągnięciami zostanie rozpatrzone według ustalonego trybu przyznawania wpisu do „Złotej Księgi".

2.      Na konferencji rozpoczynającej nowy rok szkolny w głosowaniu tajnym - jeden głos na kandydata Rada Pedagogiczna, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego akceptują kandydaturę zwykłą większością głosów.

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl