Remonty i inwestycje

Linki

Dopalacze !
Wyprawka szkolna 2015/2016 PDF Drukuj Email

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych objęci są uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tj. :
- słabowidzący
- niesłyszący
- słabosłyszący
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
- z autyzmem w tym z zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-7.
uczęszczający do szkoły podstawowej z wyjątkiem klas I,II,IV i gimnazjum z wyjątkiem klas I.

Pomoc w formie dofinasowania zakupu podręczników przyznawana jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły w terminie od 1.09 do 15.09 2015r.
Pomoc w formie dofinansowania można otrzymać ze względu na jedno z trzech kryteriów.
1. Kryterium dochodowe – 539 zł netto na członka rodziny
2. Przypadki poza kryterium dochodowym określone w ustawie o pomocy społecznej (np. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe).
3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe.

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl