Rekrutacja do SP nr 33 w Katowicach - rok szkolny 2015/2016 PDF Drukuj Email

 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 IM. STANISŁAWA LIGONIA
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KATOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 33 przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dzieci (załącznik nr 1).
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 33 mogą być przyjęci
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
a) Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (załącznik nr 2).
b) Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach.
c) W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

L. p.

Kryterium

Liczba punktów

1.  

Uczeń 6–cio lub 7–mio letni, który obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizował w oddziale zerowym na terenie ZSO nr 7 w Katowicach

128

2.  

Uczeń, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do ZSO nr 7 w Katowicach

64

3.  

Uczeń 6–cio lub 7–mio letni, który obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizował w przedszkolu należącym do obwodu ZSO nr 7 w Katowicach

32

4.  

Uczeń zamieszkały na terenie dzielnicy przylegającej do dzielnicy Osiedle Witosa

16

5.  

Uczeń, którego bliscy krewni mieszkają w obwodzie ZSO nr7
w Katowicach (zapewniający w razie potrzeby opiekę dziecku)

8

6.  

Uczeń, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się
w obwodzie ZSO nr 7 w Katowicach

4

d) Punkty ulegają sumowaniu.
e) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i kandydatów jest więcej niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu decydują kryteria dodatkowe:

L. p.

Kryterium

Liczba punktów

1.  

Wielodzietność rodziny kandydata

1

2.  

Niepełnosprawność kandydata

1

3.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

5.  

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

1

6.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

7.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

f) Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (załącznik nr 3) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.
g) Do oświadczeń o spełnieniu kryteriów dodatkowych (2-7) należy dołączyć kopię dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenia można dokonać w sekretariacie szkoły na podstawie dostarczonego oryginału dokumentu.

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego.

Do 10 kwietnia 2015r

pisemne zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie ZSO nr 7 w Katowicach do Szkoły Podstawowej nr 33

Od 16 marca godz. 9.00
do 22 maja 2015 r. do 14.00

składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 33.

29 maja 2015 r. godz.9.00

publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

Do 3 czerwca 2015 r.
do godz. 15.30

pisemne potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły(wzór w załączniku nr 4).

9 czerwca 2015r.
godz. 15.00

publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Od 15 czerwca godz. 9.00
do 19 czerwca godz. 14.00

rekrutacja uzupełniająca

23 czerwca 2015r.
godz. 9.00

publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

Do 29 czerwca 2015 r.
do godz. 15.30

pisemne potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły(załącznik nr 4).

3 lipca 2015 r. godz. 9.00

publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej

 

III. Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin rekrutacji.doc
Wniosek do świetlicy.doc
Zgłoszenie.doc
Wniosek.doc
Oświadczenie.doc
Oświadczenie woli.doc

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl