znak jakosci

Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach

ubiega się o Znak Jakości Interkl@sa 2013

Bezpieczeństwo w sieci i programy profilaktyczne PDF Drukuj Email

      Program Bezpieczeństwo w sieci Internet, realizowany od 2009 r. ma za zadanie wdrożyć uczniów do bezpiecznego korzystania z zasobów sieci Internet. Zakłada on działanie w trzech płaszczyznach Uczeń – Rodzic – Nauczyciel. Stanowi on zespół systematycznych działań podejmowanych przez wszystkich nauczycieli, z wykorzystaniem materiałów programu „3..2..1..Internet”, „Owce w sieci”, oraz materiału serwisu Sieciaki.pl. Ma zapoznać uczniów z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie, podnieść poziom wiedzy o zagrożeniach istniejących w Internecie, kształtować umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu, uświadomić konsekwencje negatywnych działań. W ramach tych działań organizowane są obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, warsztaty dla uczniów, spotkania informacyjne dla rodziców oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli. Uczniowie realizują kursy e-learningowe  „Dziecko w Sieci”. Skutkiem prowadzonych działań było przyznanie szkole w czerwcu 2010 Certyfikatu Szkoły Bezpiecznego Internetu.Program „Polityka bezpiecznego Internetu” opracowała i wdrożyła w SP 33 mgr Ilona Durczyńska.

Szkoła Podstawowa nr 33 realizuje Miejski Program Profilaktyczny 

„BEZPIECZNE DZIECKO – PRZYJACIEL SZNUPKA”

 

Program realizowany jest w szkole z powodzeniem od 2004 roku. Wówczas z inicjatywy

funkcjonariuszy Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przy współ-

udziale przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice oraz Rady Pedagogów i Psychologów

Szkolnych Miasta Katowice, opracowane zostały założenia programu prewencyjnego skierowanego do uczniów katowickich szkół podstawowych. Współtwórcą programu jest pedagog naszej szkoły mgr Krystyna Gębuś.

Każdy uczeń w szkole objęty jest programem. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców klasy. Wychowawca, osoba najlepiej znająca swój zespół uczniowski, może dostosować sposób prowadzenia zajęć do specyfiki i problemów danej grupy. Znając swoich podopiecznych, specyfikę danej klasy, potrafi z właściwą czujnością pedagogiczną przeprowadzić zajęcia według proponowanego scenariusza. Nie jest dla uczniów osobą z zewnątrz, którą trzeba poznawać i uczyć się nawiązywania z nią kontaktu. Ponadto wychowawca może też w innych sytuacjach

szkolnych odwoływać się do zagadnień poruszanych na zajęciach.

Koordynatorem programu jest pedagog szkolny.

Główne cele programu to:

● ograniczenie zjawisk patologicznych w środowiskach szkolnych na terenie miasta,

● zapobieganie zagrożeniom,

● poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Formuła programu obejmuje cztery moduły tematyczne, co przekłada się na 4 spotkania

z każdą klasą w danym roku szkolnym. Opracowano 24 scenariusze dla szkoły podstawowej

Poszczególne moduły są realizowane w trakcie roku szkolnego wg ściśle określonego

modelu:

I moduł - tematyka dotycząca bezpieczeństwa w kontaktach z dorosłymi,

II moduł - tematyka dotycząca przemocy rówieśniczej,

III moduł - tematyka dotycząca uzależnień (nikotyna, narkotyki, alkohol, Internet, zdrowe życie),

IV moduł - tematyka dotycząca bezpiecznego wypoczynku w trakcie wakacji (w mieście, w trakcie podróży, w trakcie wypoczynku nad wodą i w górach).

 

W szkole realizowany jest też program profilaktyczny LUBIMY SIĘ BAWIĆ pod nazwą wybraną przez wychowanków KLUB „NIEBIESKIE MIGDAŁY”. http://www.klub-niebieskie.pl

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl