Stypendium szkolne PDF Drukuj Email

Stypendium szkolne

UWAGA - STYPENDIA SZKOLNE 2014/2015

Informujemy rodziców uczniów objętych pomocą stypendialną, że realizacja stypendiów na rok szk. 2014/2015 może odbywać się dopiero z dniem 1.09.2014 r. Wcześniejsze otrzymanie decyzji nie uprawnia do dokonywania zakupów.

 Informacja dotycząca przyznania STYPENDIUM SZKOLNEGO
dla uczniów na rok szkolny 2013/2014

1. Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (maj 2013 lub sierpień 2013) kryterium dochodowe 456 zł netto na osobę w rodzinie.
* za miejsce zamieszkania należy uznać miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (pracuje, uczy się, mieszka).

 

2. Terminy składania wniosków:
• od 3 – 28 czerwca 2013r.
• od 1 – 15 września 2013r.

* w przypadku rodzin składających wnioski na więcej niż jedno dziecko należy złożyć wnioski dla wszystkich dzieci uczęszczających do szkół w tym samym terminie tj. 3 – 28 czerwca 2013 r. lub 1 – 15 września 2013 r.;
* w terminie 3 – 28 czerwca 2013 r. nie ma możliwości złożenia wniosków dla uczniów zmieniających szkołę oraz uczniów rozpoczynających naukę w klasach I;
* wnioskodawcy, których chociaż jedno z dzieci zmienia od września 2013 r. szkołę np.: ze szkoły podstawowej na gimnazjum lub rozpoczyna naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, składają wnioski dla wszystkich swoich dzieci w terminie do 15 września danego roku szkolnego;
* w przypadku, gdy wniosek składany jest w terminie czerwcowym - na str. 1 wniosku należy wpisać klasę, do której będzie uczęszczał uczeń od września 2013 r.

 

3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po 15 września w następujących przypadkach:

• znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej wnioskodawcy, tj. utrata dochodów;
• w sytuacji, gdy jeżeli niezłożenie wniosku w wymaganym terminie nastąpiło z powodu wystąpienia przeszkody nie do pokonania, leżącej po stronie wnioskodawcy. (Należy wówczas dołączyć do wniosku pismo zawierające wyjaśnienie przyczyny opóźnienia, na przykład: w przypadku choroby zaświadczenie lekarskie).

 

4. Dokumentacja:

Do wniosku należy dołączyć:
• Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. nr 3)członków rodziny ucznia (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.
• Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody. (zał. nr 2).
• Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku (zał. nr 2).
• W przypadku sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie (zał. nr 2).
• W przypadku składania wniosku o pomoc materialną w imieniu pełnoletniego ucznia jego rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do przedłożenia pisemnego upoważnienia (zał. nr 1).
• W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych /rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej /pieczy zastępczej.
• Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku wyszczególnione zostały w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku.

 

5. Realizacja stypendium:

• Stypendia szkolne realizowane są po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po 14 dniach od daty potwierdzenia odbioru przez wnioskodawcę w szkole.
• Termin realizacji stypendium szkolnego uzależniony jest od otrzymania środków dotacji.
• Stypendium szkolne realizowane jest w transzach:
I transza - za okres od września do grudnia w terminie do 15 grudnia,
II transza - za okres od stycznia do czerwca w terminie- do 15 września.


wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - wzór.doc

wzór oświadczenia o uzyskiwanych dochodach.pdf

wzór oświadczenia - załącznik nr 2.pdf

 

 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl